مسافر از فروغ فرخزاد

گزیده بهترین اشعار کوتاه و بلند شاعران معروف ایرانی